B

Bàn ghế gỗ nu lũa

Giới thiệu những bộ bàn ghế Nu Lũa từ các loại gỗ trắc, gỗ sưa, gỗ gụ, gỗ mun, nu nghiến, nu hương được khai thác tự nhiên có tuổi đời hàng trăm năm tuổi và có giá trị cao về mặt nghệ thuật

Project ID: 798

The repository for this project is empty